Board of Trustees

 • home
 • Board of Trustees

Board of Trustees

 • Name Address
   Sri. P.G.R. Dhandayutham, S/o. P.G. Ranganatha Chettiar, aged about 68 years.
   B1- Block, Sowhhagya Apartments, Vallalar Salai, Puducherry – 605 011.
   Sri V.NAGARAJ, S/o.K.C.Venkatachalapathy, aged about 69 years,.
   No.153, Vysial Street, Puducherry -605 001.
   Sri R.SRINIVASAN, S/o.Rajamanickam Chettiar, aged about 69 years.
   No.38, First Cross, Mariyal Nagar, Reddiarpalayam, Pondicherry – 605 010.
   Sri M.JAIKUMAR, S/o.G.R.Manickam Chettiar, aged about 69 years.
   No.141, Vysial Street, Puducherry – 605 001.
   Sri D.SARGURUNATHAN, S/o.S.K.Dhandapani Chettiar, aged about 54 years.
   No.26, Bharathi Street, Pondicherry – 605 001.